Lecture Series in Algebraic Geometry 

August 26 – September 27, 2019

Morningside Center of Mathematics

 

Invited speakers: 

Caucher BirkarCambridge)

Junyan Cao (Paris)

Yalong Cao (Tokyo)

Meng Chen (Shanghai)

Ya  Deng (Sweden)

Stephane Druel (Lyon)

Zhizhong Huang (Hannover)

Jun-Muk Hwang (Seoul)

Yunfeng Jiang (Kansas)

Conan Leung (Hong Kong)

Zhiyuan Li (Shanghai)

Yuchen Liu (Yale)

Laurent Manivel (Toulouse)

Yoshinori Namikawa (Kyoto)

Keiji Oguiso (Tokyo)

Thomas Peternell (Bayreuth)

Zhiyu Tian (Beijing)

Yukinobu Toda (Tokyo)

Claire Voisin (Paris)

Junyi Xie (Rennes)

Qizheng Yin (Beijing)

Fyodor Zak (Mosow)

 

Organizers: 

Baohua Fu

Yujiro Kawamata

Shigeru Mukai

 

Dates

            Lectures by

Aug.  1923

Yuchen Liu

Aug.  2630

Caucher Birkar*,  Junyan Cao,  Meng Chen,  Ya Deng, 

Zhizhong Huang,  Thomas Peternell,  Claire Voisin,

Sept.   2---6

Zhizhong Huang ,  Conan Leung,  Zhiyuan Li,

Laurent Manivel,  Yoshinori Namikawa,  Junyi Xie

Sept.   9---13

 Break (Beijing-Zurich Moduli Workshop @PKU)

Sept. 16---20

Stephane Druel,  Jun-Muk Hwang,  Keiji Oguiso,

Zhiyu Tian,  Qizheng Yin,  Fyodor Zak

Sept. 23---27

Yalong Cao,  Yunfeng Jiang,  Yukinobu Toda

 

Sponsors:

Academy of Mathematics and System Sciences, CAS,

Morningside Center of Mathematics,

National Science Foundation of China

 

相关附件
相关文档